poniedziałek, 9 maja 2016

Wielu ludzi nie wyobraża sobie życia bez współczes­nych urządzeń kuchennych. Obecnie większość mieszkańców krajów rozwiniętych posiada lodówkę, która jeszcze nie tak dawno była uważana za jedno ze znamion luksusu. Wyposażenie kuchni staje się wciąż coraz doskonalsze, istniejące urządzenia są modyfi­kowane i wciąż pojawiają się nowe.Sztuka i technika gotowania liczą sobie praw­dopodobnie około miliona lat. wtedy to bo­wiem nasi przodkowie spróbowali mięsa zwierząt upieczonych podczas pożarów buszu. Stwierdziwszy, że mięso upieczone jest smacz­niejsze i bardziej miękkie niż surowe, zaczęli sami poddawać swoje jedzenie obróbce termicznej. Z pewnością najwcześniej znane było opiekanie mięsa nad ogniskiem. Później, gdy opanowano już technologię wytwarzania naczyń ceramicznych odpornych na wysoką temperaturę, zaczęto potra­wy gotować. Pierwszych wypieków dokonywano na gorących kamieniach, umieszczonych na żarzą­cych się węglach ogniska. Kiedy odkryto, że tłuszcz może być równie użyteczny do przygotowywania potraw, jak woda. rozpowszechniło się również smażenie. Podstawowe techniki przyrządzania potraw nie uległy zmianie od wielu wieków, ale zmieniało się za to wyposażenie kuchni, udosko­nalano istniejące urządzenia i wymyślano nowe.

Głównymi wyznacznikami ewolucji wyposaże­nia kuchni były wygoda i ekonomiczność wyko­nywanej pracy. Ostatnio w grę zaczęły również wchodzić oszczędność energii oraz ochrona śro­dowiska naturalnego. W krajach rozwiniętych pier­wszy okres wielkich zmian w kuchniach przypadł na XIX wiek. Wtedy miejsce palenisk zaczęły ma sowo zajmować kuchnie na paliwo stałe. Po koniec wieku zaczęły się upowszechniać kuchen ki gazowe. Kuchenki węglowe i na paliwa płynne wychodzą powoli z użycia, częściej gotujemy n kuchniach gazowych bądź elektrycznych.

Proste, jednoczęściowe kuchenki mogą by wolno stojące lub wbudowane między szatki kuchenne. Kuchenka składa się zwykle z piekarnik (niekiedy mogą być dwa piekarniki), opiekacz oraz płyty grzejnej. Płyta może być wyposażona w palniki gazowe bądź w płytki elektryczne. Córa powszechniejsze stają się płyty ceramiczne, gdzie elementy grzejne są ukryte pod taflą z materiału ceramicznego. Najnowocześniejsze, choć i naj­kosztowniejsze, są płyty, w których elementem grzejnym są lampy halogenowe, rozgrzewające się do żądanej temperatury w przeciągu zaledwie paru sekund. Niektórzy producenci oferują również płyty kombinowane, np. z dwoma palnikami gazo­wymi i płytą ceramiczną.

Piekarniki pożeracze energii

Nowoczesne kuchnie wyposażane są raczej w osob­ny piekarnik i płytę wbudowane bezpośrednio w meble, aniżeli w jednoczęściową kuchenkę zespoloną. Takie rozwiązanie pozwala na większą swobodę przy projektowaniu kuchni, gdyż piekar­nik tego rodzaju można umieścić w dużo korzyst­niejszym miejscu, aniżeli w przypadku tradycyj­nego rozwiązania. Rozdzielenie części składowych kuchenki daje także większą swobodę wyboru, nie­którzy użytkownicy chcą mieć. na przykład, płytę gazową i piekarnik elektryczny.

Temperaturę osiąganą przez piekarnik kontro­luje termostat. Po osiągnięciu żądanej temperatu­ry, termostat automatycznie utrzymuje ją na sta­łym poziomie, regulując ilość pobieranego gazu bądź energii elektrycznej. W piekarnikach wypo­sażonych w termowentylator temperatura wewnątrz jest stała, lecz w tych. które termowentylatora nie posiadają, temperatura zmienia się zależnie od położenia; najniższa jest na spodzie, a najwyższa u samej góry, gdzie zwykle przekracza temperatu­rę ustawioną na termostacie.

Coraz większą popularność zyskują piekarniki wielofunkcyjne, oferujące wybór pomiędzy prze­różnymi metodami przyrządzania potraw. W skład kombinacji wchodzą opiekacz, termowentylator, standardowe grzałki do pieczenia oraz nawiew chłodnego powietrza do rozmrażania produktów. Istnieją także kuchenki kombinowane, łączące w sobie funkcje piekarnika (ogrzewanie konwek­cyjne), opiekacza oraz kuchenki mikrofalowej. Kuchnie węglowe sprzedawane są coraz rza­dziej, choć w wielu gospodarstwach domowych podstawowym urządzeniem do gotowania. Ich za­letami są obecnie wyłącznie niska cena i stosunkowo tani opał. W rejonach, gdzie nie doprowa­dzono gazu, alternatywą dla nich jest energia elektryczna lub gaz w butlach, a wygoda która łączy się ze z stosowaniem tych nośników energii powoli przekonuje do nich nowych użytkowników.

Kuchenki mikrofalowe jeszcze większy żarłok prąduNormalne kuchnie elektryczne mają grzałki roz­grzewające się pod wpływem przez przepływającego przez nie prądu. Grzałki podnoszą temperaturę powietrza w piekarniku, a ono konwekcyjne podgrzewa znajdującą się w nim potrawę.

Kuchnie węglowe sprzedawane są coraz rza­dziej, choć w wielu gospodarstwach domowych podstawowym urządzeniem do gotowania. Ich za­letami są obecnie wyłącznie niska cena i stosunkowo tani opał. W rejonach, gdzie nie doprowa­dzono gazu, alternatywą dla nich jest energia elektryczna lub gaz w butlach, a wygoda która łączy się ze stosowaniem tych nośników energii powoli przekonuje do nich nowych użytkowników.

Kuchenki mikrofalowe wykorzystuje się do ogrzewania potraw promieniowanie elektromagnetyczne o częstotli­wościach pomiędzy zakresem sygnałów telewi­zyjnych i UHV i długofalowym końcem podczer­wieni, czyli mikrofale. Standardowa częstotliwość mikrofal używana w kuchenkach jest dobrana tak. że są one bardzo dobrze pochlpaniane przez wodę. Fala elektromagnetyczna zmusza cząsteczki wody, będące dipolami, do wykonywania bardzo szyb­kich drgań, przez co wzrasta energia wewnętrzna wody. a co za tym idzie jej specjalnego falowodu, w postaci blaszanej rury, dopro­wadzane do komory roboczej kuchenki. Wszystkie wewnętrzne ściany kuchenki wykonane są z meta­lu. dzięki czemu fale odbijają się od nich. trafiając w końcu na potrawę, która je pochłania. Mikrofale są w stanie wniknąć w potrawę na głębokość co najwyżej 5 cm. tak więc głębiej położone warstwy ogrzewają się drogą przewodnictwa cieplnego. Dlatego też używając „mikrofalówki" powinniśmy pamiętać, że lepiej i bardziej równomiernie gotu­je się np. mięso pokrojone na małe kawałki.

Podstawą gotowania mikrofalowego jest ścisła kontrola czasu, stąd nawet najtańsze ..mikro­falówki" mają wbudowany zegar. Bardziej luksu­sowe modele mają urządzenia pozwalające na au­tomatyczne włączenie i wyłączenie kuchenki o określonej godnie i ustalonej temperaturze, ta opcja pomaga oszczędzać energię elektryczną, zwana time managerem. Woda jest zawarta praktycznie we wszystkim, co można zjeść, tak więc potrawy wcale nie trzeba zanurzać w wo­dzie, aby ją w ten sposób podgrzać.

Mikrofale w kuchence są wytwarzane w urzą­dzeniu zwanym magnetronem i za pomocą specjalnie określonej godzinie oraz elektroniczne tern metry mierzące temperaturę potrawy, określaj; czy jest ona już gotowa.

1 komentarze :

Osobiście nie korzystam z mikrofali, więc nie bardzo byłaby mi ta funkcja potrzebna. W to miejsce wolę Candy systemem wentylacji, bo mam pewność, że na wszystkich poziomach piecze równomiernie i jest ta sama temperatura.

Reply

Obsługiwane przez usługę Blogger.